2019/02/18

Trò đê hèn của nhóm facebook Việt Tân

Tindautruongdanchu - Hội nhóm mang tên Việt tân trên facebook luôn có những luận điệu xuyên tạc, kích động, vu cáo mang đậm tính hận thù dân tộc với những thủ đoạn đê hèn và bẩn thủi. Mới đây, ngày 18/2/2019 trang facebook Việt tân lại cho đăng tải bài viết mượn 'lời kêu gọi' của Bộ trưởng Bộ quốc phòng trong hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 để xuyên tạc kích động.

Hôm nay, trang facebook Việt tân lại sử dụng trò bẩn khi đăng tải lại bức ảnh Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo nhân chuyến đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Sơn Tây vào ngày 16/2/2019 để xuyên tạc có tích chất kích động chống phá. Lợi dụng bài phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tại thị xã Sơn Tây cũng như bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày 13/2/2019 để chúng xuyên tạc, vu cáo cho rằng: 'Quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng", là sản phẩm đặc trưng của các nước độc tài, đặc biệt là các nước đi theo mô hình cộng sản. Có thể thấy cách tuyên truyền quen thuộc này tại Trung Quốc, Triều Tiên và khối XHCN.
Về bản chất, đảng phái chỉ là tập hợp một nhóm người có chung tư tưởng. Cho nên, dù đảng cộng sản Việt Nam có 4 triệu đảng viên, thì họ cũng không thể là đại diện cho lợi ích của tổ quốc và tuyệt đại đa số dân chúng.
Đồng thời, đảng cộng sản cũng sẽ chỉ nắm quyền trong một thời gian nào đấy thôi, chứ không phải là mãi mãi. Cho nên, bắt quân đội trung thành với một đảng phái dù là một điều sai trái, không thể chấp nhận được.
Quân đội là để bảo vệ đất nước, và phải trung thành với đất nước!"

Trang việt tân lại sử dụng trò bẩn để đánh lạc hướng dư luận khi giật tít kèm ảnh Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu khi đến thăm thị xã Sơn Tây

Với tiêu đề bài viết có tính chất kích động hận thù và nội dung diễn giải không có gì mới so với âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch giai đoạn hiện nay đó là 'muốn quân đội không mang tính chính trị, không mang tính giai cấp' và luận điệu 'quân đội của nhân chỉ phục vụ nhân dân' không phục vụ cho bất kỳ đảng phái hay nhà nước... dẫn đến đòi phi chính trị hóa quân đội, muốn xây dựng quân đội thành quân đội nhà nghề, quân đội chuyên nghiệp như quân đội của một số nước tư bản.

Để lý giải vấn đề này chúng tôi xin mượn lời giải thích của hai tác giả Nguyễn Văn Thành và Ngô Văn Luyện lý giải đăng tải trên báo Quân đội nhân dân như sau:


Thứ nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguyên tắc bất biến, được rút ra từ thực tiễn lịch sử nhân loại và quá trình tổ chức, xây dựng Quân đội từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến nay. Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”1. Chính trị của Quân đội ta là chính trị của Đảng; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng; hệ tư tưởng chính trị của Quân đội ta là hệ tư tưởng chính trị của Đảng, với nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản chất của Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân; trong đó, tính nhân dân, tính dân tộc được biểu hiện hết sức sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã cùng nhân dân đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Điều đó chứng tỏ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”2. Trong tình hình mới, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung, Quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt,... đòi hỏi toàn quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Thứ hai, tăng cường xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây là nội dung xuyên suốt từ khi ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đến nay. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội ta) tháng 12-1944, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”3. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới hiện nay và sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là phải luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”4. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc; truyền thống lịch sử của Quân đội, đơn vị; nâng cao ý chí quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên; xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhạy bén về chính trị, kịp thời ngăn chặn sự thẩm thấu, xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội.
Thứ ba, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”. Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, phù hợp xu hướng phát triển quân sự trên thế giới và sự tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư hiện nay. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, không những giỏi đấu tranh vũ trang, mà còn giỏi trong đấu tranh phi vũ trang và tác chiến trên không gian mạng,... đáp ứng yêu cầu “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, quyết liệt quan điểm của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội trong tình hình mới; bảo đảm quân số hợp lý, chất lượng cao, đồng bộ về tổ chức, biên chế, thành phần lực lượng. Kết hợp giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, nhất là các tiêu chí: phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực,... khi tuyển dụng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vào các cơ quan, đơn vị.
Thứ tư, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. Thực tiễn cho thấy, nếu điều kiện đời sống vật chất, tinh thần và môi trường văn hóa quân sự đáp ứng tốt nhu cầu chính đáng của cán bộ, chiến sĩ sẽ thường xuyên tác động đến mọi mặt hoạt động, giúp bộ đội yên tâm công tác, lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự “miễn dịch”, tăng sức “đề kháng” phòng ngừa sự tác động, xâm nhập của mặt trái xã hội vào môi trường Quân đội, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt việc bảo đảm đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn theo quy định về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Tích cực xây dựng môi trường tập thể quân nhân lành mạnh, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hoá, nơi giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thành con người mới, cùng chung lý tưởng cách mạng, mục tiêu phấn đấu và hiệu quả công tác. Mọi hoạt động liên quan đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ phải được công khai và thực hiện nghiêm túc. Động viên bộ đội tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, làm công tác dân vận, quan tâm đúng mức đến gia đình quân nhân và giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội.
Thường xuyên nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là vấn đề trọng yếu hiện nay, quyết định đến việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội ta, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết thuộc về cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân.
Thành Nam (TH)
1 - V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 136.
2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.
3 - Sđd, Tập 3, tr. 539.

4 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149.

2019/02/17

Nhân dịp Annam xây chùa to, bàn nhẹ về đạo Phật.

Đạo Phật, nguyên thủy của nó ra đời ở vùng đất nóng thè lưỡi, vùng đất mà, như lời Will Durant, không làm gì chỉ thở thôi cũng đã mệt mỏi rồi, nên người ta chỉ ngồi không và trở thành triết gia. Người Ấn ăn chay, kể thần thoại và tranh luận triết học từ thời tiền Vệ Đà. Ấn Độ thậm chí có cả nữ triết gia từ vài nghìn năm trước khi phụ nữ Âu Mỹ được trao quyền bầu cử, các triết gia, aka lý sự viên, khi đó sống bằng nước bọt. Họ đi khắp các làng mạc Ấn Độ, tổ chức những cuộc đấu khẩu triết lý và thu vé như liveshow Sơn Tùng MTP.
Ảnh minh họa người dân Ấn Độ quê hương đạo Phật thực hành một nghi lễ linh thiêng bí ẩn bên bờ biển.

Nhưng Người Ấn Độ là một sắc dân bất lực trong tổ chức xã hội và vũ trang, một dúm người Aryan xâm lược và biến họ thành nô lệ mà không vấp phải sự trở ngại nào, trừ thời tiết, đó là lý do dân Nam Ấn vẫn thờ các vị thần và thực hành những tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ vì người Aryan không chịu được khí hậu miền Nam nên chưa từng xâm lấn nơi đây. Chế độ đẳng cấp là do người Aryan dựng lên để tránh cho việc bị hòa huyết với lũ lười biếng bản địa vốn chỉ ngồi không, trong khi người Aryan là một dân tộc canh tác nông nghiệp tiên tiến (từ Aryan thực tế có nghĩa là lưỡi cày). 

Phật Tổ chính là một hậu duệ người Aryan, thuộc đẳng cấp cao trong xã hội. Tuy nhiên ý chí con người khó thắng nổi tự nhiên. Môi trường, khí hậu của Ấn Độ khiến người Aryan cũng trở nên lười biếng và hèn yếu như dân bản địa sau vài thế hệ, để rồi mất giang sơn vào tay người Hồi Giáo Mông-Thổ vốn thích ăn thịt, cưỡi ngựa và không kiêng sát sinh.

Phật giáo nguyên thủy là một tôn giáo phản tiến hóa, ít nhất ở góc độ kinh tế - xã hội. Thực tế suốt lịch sử từ xưa tới nay, nó chỉ bám rễ và phát triển cực thịnh ở những vùng đất nghèo đói, nóng bức hoặc lười biếng: Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Srilanka.. Tìm một người Do Thái yêu Hitler còn dễ hơn tìm một quốc gia theo đạo Phật mà văn minh, giàu mạnh.

Phật giáo khi lan sang Đông Á không còn là Phật giáo nguyên bản. Nhờ chữ Hán, truyền thống ăn đũa và rường cột văn hóa Khổng-Lão vốn đã quá ưu việt và không thể thay thế, nên người Đông Á mới đồng hóa được đạo Phật mà không phải ngược lại. Chùa ở Đông Á là nơi vãn cảnh, hái lộc, cầu duyên, và không bao giờ là chốn thờ tự độc thần. Giới tinh hoa Đông Á từ nghìn năm nay chỉ đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh, Tam Quốc Chí, viết thư pháp và chơi cờ vây.

Quay lại vấn đề chùa chiền ở Annam ta, việc cãi nhau mang màu sắc tôn giáo là vô nghĩa nếu nhìn những chùa kỉ lục đó dưới góc độ kinh doanh du lịch tâm linh. Kẻ già này hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng các công trình hoành tráng để kinh doanh (miễn là có lãi), nhưng cực lực phản đối các nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tôn giáo theo hướng kéo Việt Nam về gần các quốc gia ăn bốc Đông Nam Á láng giềng. Việt Nam là một quốc gia Nho Giáo Đông Á thuần khiết, ngồi cùng mâm với người Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Người Việt nên vứt bỏ các ảo tưởng về Phật Giáo, thế tục hóa nó như cách người Hàn, Nhật đã làm để không cản trở tiến bộ xã hội.

Sùng Phật như nhà Lý, định đô vẫn phải xây Văn Miếu và Quốc Tử Giám trước tiên. Một quốc gia giàu mạnh và trường tồn phải nhờ giáo dục, vốn là đạo lý căn bản của Nho Học, chứ không bao giờ nhờ niềm tin tôn giáo - thứ luôn là công cụ nô dịch của giai cấp thống trị mà thôi.

"Hoa rơi cửa Phật", "Phật Tại Tâm" cho đến buông bỏ, an nhiên, vô thường, hạnh ngộ, chả hiểu sao mỗi khi các từ khóa này ngập phây búc, là kẻ già này lại giật thót mình lo cho vận mệnh quốc gia.


2019/02/14

Thuế đường của Tây.

Thôi, anh em fans của BBC việt ngữ tặng đủ rồi, cái này mình dành cho anh em BHĐX mồm vẩu như vượn núi.

Nhiều anh em khoe lái bên tây, đường tây trời ơi đẹp quá, cái này đúng rồi, cơ mà cái anh em quên là thuế.

Thuế đường của VN không có luôn,  tây kêu = road tax.
VN chỉ có phí bảo trì đường bộ, rất rẻ, hỡi ôi 1 xe dưới 10 chỗ nộp có vỏn vẹn 1 củ rưỡi 1 năm.
Cái này mình chê anh em quan lại, rẻ quá đéo có gì tốt hết, bằng chứng là tiền thuế đường của anh em đéo đủ làm đường, tiền đó được gọi là phí đường bộ hả hả ?? nó chỉ đủ sửa chữa bão dưỡng duy tu 40% đường hiện đang có.

Để nói cho ngắn ngọn, ví như anh có 1000km đường, thì tiền anh có chỉ đủ sửa chữa 400km mà thôi. 600 km còn lại phó thác cho mưa lũ.

Anh em não tró lưu ý SỬA CHỮA nghĩa là KHÔNG phải xây mới nhé, có ccc tiền mà xây mới, khi xây mới, thì là tiền khác đó, ko phải quỹ bảo trì anh em vẫn nộp đâu.

 Vậy tiền đéo đâu để xe anh chị bon bon trên : Đường ta rộng thênh thang 8 thước ??
... dĩ nhiên có 3 cách chính : tăng thuế đường, bán vé BOT và in tiền .

 Anh em đi Anh khen đường Anh đẹp, anh em biết 1 xe Toyota land Cruise 4x4 nộp nhiêu thuế đường ko ?? đoán đc không hehe ?? 40 triệu / năm aka 1230£/year. anh nào thần toán vào xem tôi đổi có đúng ko ?? bên UK nhà nào chả có 2 ô tô hehe.  nếu anh em muốn lái xe vào trung tâm London mới lòi thêm 10£ = 320k vnđ. đó là tiền trả cho ô nhiễm khí thải hehe.

 Đường nội đô sẽ cộng thêm thuế nhà và phí đánh trên đất, 1 năm nộp 2% tổng giá trị căn nhà, vd nhà 10 tỷ thì anh em nộp 200 củ / năm.
.
 Thuế nhà VN cũng đéo có luôn, viva nhà nước VN.

 Giờ nhà nước CHXHCNVN đè nghiến anh chị ra đòi anh chị nộp 40 củ / năm cho 1 xe động cơ trên 3,2l, anh chị có kêu như cháy đồi, hay ko ?? kèm thêm thuế nhà cho đường nội đô ?? anh chị chả tế bố nhà nước lên ngay.

 Nếu in thêm tiền để xây đường, anh chị sẽ hóa Venezuela đó, hãy cẩn thận,  tôi đã sống thời đó rồi.

Vậy chỉ còn BOT, chứ có cái đéo gì khác nữa, nhiều anh chị nói tôi đéo đi đường đó, sao thu tiền tôi ??

Hãy nghĩ về đại cục, anh đéo đi vẫn trả là thường, bên UK tôi mua xe có đi đéo đâu vẫn cốp tiền nguyên năm cho thuế đường, ko nộp nó gang mồm ra ngay.

 Nhà nước đồng ý cho BOT thu tiền của anh chị để xây vài cái cầu vượt, thứ mà cả đời anh có khi đéo đi thì có gì lạ, ai đó sẽ đc hưởng lợi từ cầu vượt đó, đường sẽ ko tắc, tan nạn sẽ bớt dần, chính từ nhưng đồng tiền anh nộp cho họ đó.
Xưa anh chị ko phải trả tiền, thì đường như kứt, để có đường ngon, thì thời miễn phí đã xa rồi.

anh chị đừng lập luận kiểu mạt hạng tôi ko đi tôi ko trả, mà hãy nghĩ về đại cuộc, cho 1 hạ tầng đổi mới từng ngày nhờ tiền anh chị trả dù ko đi.
 Đừng tư duy kiểu miễn phí, đó là tư duy của quân mạt hạng, miễn phí là ai đó trả khoản đó, ko phải anh chị mà thôi.

Ok chưa, quân adua với lũ chặn BOT bất lương.

  ảnh : Quân mạt hạng đi phá bot, đừng adua với chúng. hỡi anh em thiện lành.

2019/02/11

NHIỀU KHẢ NĂNG TRƯƠNG DUY NHẤT BỊ XỬ LÝ VÌ NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

Xung quanh vụ Trương Duy Nhất, cựu nhà báo từng bị đi tù 2 năm về hành vi Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ… mất tích tại Thái Lan. RFA là nhà đài đầu tiên đăng tải những thông tin và những nhận định đầu tiên về vụ này. 
Trương Duy Nhất (Nguồn: Fb). 

Và trong rất nhiều giả thuyết được đặt ra thì có giả thuyết nói rằng, Nhất bị mật vụ VN bắt cóc và nhà đài này đã liễu lĩnh khi so sánh việc Nhất mất tích với trường hợp Trịnh Xuân Thanh trước đây dù cho cả hai có rất ít mối liên hệ với nhau.

Blog Việt Nam cộng hoà đã rất đúng khi nói rằng: "Trước hết nói về chuyện so sánh Trịnh Xuân Thanh với Trương Duy Nhất, hai con người này và câu chuyên liên quan tới hai con người này hoàn toàn khác nhau. Trịnh Xuân Thanh nguyên là phó chủ tịch tỉnh, là đối tượng trong nhiều vụ án kinh tế cộm cán, còn Trương Duy Nhất chỉ là nguyên một nhà báo ít tên tuổi, chưa kể Nhất còn là nguyên là tội phạm hình sự, đã từng đi tù.

Và nhắc lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh, cũng không phải anh này bị mật vụ Việt Nam bắt cóc mà anh này tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Quay trở lại câu chuyện Trương Duy Nhất, nếu cứ theo giả thuyết anh này bị mậtvụ Việt Nam bắt cóc như nhận định của các nhà đài, vậy thi câu hỏi đặt ra là Nhất có giá trị cỡ nào để mật vụ Việt Nam phải sang tận Thái Lan bắt cóc.

Chắc hẳn Nhất không có thứ gì giá trị, nhất là không có bí mật nào đáng giá đang nắm giữ để đến nỗi mật vụ Việt Nam phải làm liều đến thế. Trương Duy Nhất trước đây vốn dĩ chỉ là một nhà báo ít tên tuổi (báo Thnh tra Đà Nẵng), anh ta không có những mối quan hệ đủ tầm cỡ để có thể có được các tin kiểu bí mật triều đình. Chưa kể, Nhất còn bị đi tù 2 năm về hành vi Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ… Vậy thì Nhất làm gì đủ tầm cờ để mật vụ Việt Nam làm liều đến vậy". 

Vậy điều gì đang xảy ra với Nhất và đâu là lí do? 

Nói ra điều này có vẻ hơi sớm, nhưng từ lâu Thái Lan là một địa chỉ mà đám dân chủ Việt lựa chọn đến để dừng chân để tiếp cận và xin quy chế tị nạn sang Mỹ và các nước Phương Tây. Gần đây nhất có trường hợp Ngô Xuân Phúc (Tp Vinh, Nghệ An) thực hiện điều này nhưng đang "chết cứng" tại Thái Lan vì những lí do vớ vẩn được đưa ra để được hưởng quy chế tị nạn của mình! 

Từ điều này có thể thấy, Nhất sang Thái Lan có thể để đi sang nước thứ ba. Điều này rất dễ xảy ra bởi, sau tất cả những gì đã xảy ra, nhất là án tù trước đó, Nhất đã hiểu, VN không còn là mảnh đất màu mỡ để anh ta diễn trò; sểnh chút là vào tù lần 2 như chơi, đó là chưa nói luật An ninh mạng đã có hiệu lực, sợi dây thọng lọng đang để ra trước mặt gã. Nguy cơ vào tù vì thế càng lớn hơn! 

Và sự mất tích của Nhất càng sáng rõ hơn, khi một kẻ tai tiếng như Nhất sẽ có rất ít khả năng được xuất cảnh một cách đường đường, chính chính. Anh ta sẽ phải đi bất hợp pháp và vì thế khả năng cao là Nhất đã bị lực lượng chức năng hoặc của Thái Lan hoặc của Campuchia giữ lại để xử lý. 

Nói tóm lại, Trương Duy Nhất là một kẻ vô danh, tiểu tốt. Vậy nên khi gã mất tích, thậm chí bị bắt lại cũng đừng hoắng lên. Hay vì Nhất bị bắt nên RFA mất đi CTV ruột nên đang cố tình làm điều gì đó để Nhất xuất hiện trở lại???? 

An Chiến

BOT là công hay tư???

Vẫn dành cho các fans BBC thông minh lắm ý.
Quý anh team tên mất dạy huynhbuulong, lũ này sẽ được cảnh sát hoàng gia thuộc tiểu vương quốc nghean lôi ra toà về tội phá phách và chống nhân viên công lực hoàng gia.
Vừa ngó qua thì rất nhiều con ngu nói BOT là của tư nhân, chúng chặn trạm bot là 1 quan hệ dân sự xô xát bình thường, dell liên quan tới nhà nước hehe. 

Khi chặn bot, chúng mày bị lôi ra tòa, những tội danh hình sự chờ đợi là gây rối trật tự công và cản trở giao thông đường bộ, nếu bật cớm thì thêm tội chống lại nhân viên công lực và nếu có đập phá thì tội hủy hoại tài sản công.

Xong phần chửi, tới phần luật hehe.

Chúng ta có 1 sân bay mới xây xong cơ vân đồn, não chó nói đó là sân bay tư nhân hỡi ôi lời người sao quá điên ngoa, đó là sân này của nhà nước dĩ nhiên, vì xài vốn của tư nhân, thì trả họ tiền bằng cách cho họ thu vé trong 47 năm, tất tật đều người nhà nước ở trỏng hết, sau 47 năm thì chuyển giao, tới phần nhà nước thu vé. anh em nghĩ của tư thì ra đường băng mà chặn máy bay.

Ví dụ nữa nếu xây tòa nhà quốc hội, nhà nước không có tiền và trình, sẽ thuê 1 nhà đầu tư có uy tín xây, sau khi xây xong, họ đc quyền bán vé bọn vào họp quốc hội trong 100 năm chẳng hạn, thế thôi, nhưng đứa nào nói nhà quốc hội của thằng thu vé thì hehe, đấm vỡ mồm nó ra.

Luật viết :
"mọi thứ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng do Nhà nước quyết định trên đất đai thuộc sở hữu toàn dân, phục vụ nhân dân và thuộc trách nhiệm Nhà nước". 
.

Vậy nói cho ngắn, các công trình trên đất công là tài sản công, nhà nước thuê bất kì chủ đầu tư có đủ độ khả tín và trả tiền, thế thôi, BOT chỉ là cách mà nhà nước trả tiền cho họ mà thôi, khi hết số năm, trạm bot phá và đường của toàn dân, đôi khi thấy làm ăn đc, nhà nước đề nghị họ xây thêm vài cái cầu ở đâu đó, và gia hạn thêm để thu vé, đó là cái họ đang làm với An sương.
 nhân viên trạm đang làm việc công, là bán vé của bộ tài chính phát hành và ở vị trí đc bộ giao thông và uỷ ban ND cấp phép.

Vậy lũ chặn trạm bot, thì hãy lắc cái não 1 chút, chúng mày đang chơi face to face với Nhà nước đó, đến khi anh em quan lại hết kiên nhẫn thì vào đại lao mà đấm ngực khóc ồ ồ 

Quân vô lại mang cả trẻ con ra làm con tin, thích chặn trạm bot thì tao khuyên gửi con cho ông bà rồi hãy làm trò, đừng lôi trẻ vào trò hạ đẳng của loài cẩu trệ.

 Chúng hí hửng khi làm tắc đường, ảnh hưởng tới cả vạn người lương thiện khác,  quân mất nết.

Sáng nay (11/2), Giám mục Nguyễn Thái Hợp nhậm chức Giám mục GP Hà Tĩnh

Mõ Làng Toà thánh đã có quyết định thành lập từ ngày  22 tháng 12 năm 2018, tách ra từ Giáo phận Vinh, GP Hà Tĩnh bao gồm lãnh thổ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đồng thời, Toà thánh cũng đã bổ nhiệm Giám mục Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục GP Vinh (khi chưa chia tách) làm Giám mục tiên khởi Gp Hà Tĩnh. 
Và sáng nay, tại nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, đây cũng là nhà thờ chính toà GP Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ công bố thành lập Giáo phận cũng như lễ nhậm chức Giám mục Tiên khởi Hà Tĩnh của Giám mục Nguyễn Thái Hợp. 

Là Giáo phận thứ 27 của Giáo hội Công giáo VN, tân Giáo phận Hà Tĩnh bao gồm 10 giáo hạt, trong đó tại tỉnh Hà Tĩnh có 6: Giáo Hạt Ngàn Sâu: 14 giáo xứ, Giáo Hạt Nghĩa Yên: 10 giáo xứ, Giáo Hạt Can Lộc: 13 giáo xứ, Giáo Hạt Văn Hạnh: 14 giáo xứ, Giáo Hạt Cẩm Xuyên: 7 giáo xứ, Giáo Hạt Kỳ Anh: 9 giáo xứ. Tại tỉnh Quảng Bình có 4: Giáo Hạt Bình Chính: 10 giáo xứ, Giáo Hạt Minh Cầm: 8 giáo xứ, Giáo Hạt Hòa Ninh: 9 giáo xứ, Giáo Hạt Nguồn Son (Đồng Troóc): 17 giáo xứ. 
Sau khi có quyết định thành lập, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và các Linh mục mục vụ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình đã bắt tay vào chuẩn bị công tác nhân sự, và cho thánh lễ hôm nay. 

Thánh lễ công bố như ý nghĩa của nó sẽ mở ra một giai đoạn mới cho người công giáo trên mảnh đất Hà Tĩnh, Quảng Bình. Từ nay họ sẽ có riêng cho mình một vị chủ chăn mới, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với những thách đố họ sẽ phải mang trên mình. 


Và mặc dù là giám mục tiên khởi của GP Hà Tĩnh nhưng Giám mục Nguyễn Thái Hợp (SN 2/2/1945), nay đã 74 tuổi. Theo giáo luật ngài chỉ còn hơn 1 năm trên cương vị Giám mục đương nhiệm: "Giám Mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh" (điều 401 §1). Đó thực sự là thách đố không hề nhỏ với tân GP Hà Tĩnh thời gian tới đây.

Hoặc có thể, vì những lí do đặc biệt đi nữa thì Giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ được thêm thời gian làm Giám mục nhưng theo tiền lệ thì tối đa cũng sẽ được thêm 2 năm (tối đa là năm 2022). Hi vọng, với quỹ thời gian ít ỏi đó, Giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ thực sự chu toàn, chăm lo hơn cho việc đạo thay vì hướng lái, đưa quỹ đạo tân GP Hà Tĩnh tới những điều không hay! 

VỤ TRƯƠNG DUY NHẤT MẤT TÍCH - MỘT “TRỊNH XUÂN THANH” THỨ HAI?


Viễn

Liên quan tới câu chuyện Thánh lác Trương Duy Nhất bị mất tích bí ẩn tại Thái Lan, hiện đang có nhiều lời đồn đoán, nhiều giả thuyết được đưa ra về sự mất tích bí ẩn này. Tựu trung trên các trang mạng như RFA, Việt Tân, BBC, VOA… đang đưa ra giả thuyết rằng có lẽ Trương Duy Nhất đã bị mật vụ Việt Nam bí mật bắt cóc ở Thái Lan đưa về nước, và theo họ nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là một vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai, nói lên rằng mật vụ Việt Nam hành xử bất chấp luật phát quốc tế và ngoại giao.

Cần nhắc lại rằng Trương Duy Nhất vắng bóng tại Việt Nam hơn 1 tháng về trước, nhiều người tin rằng trong thời gian đó Nhất đã bí mật chạy sang Campuchia bằng con đường bất hợp pháp và ít lâu sau tiếp tục theo đường dây đưa người sang Thái Lan, gõ cửa Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) chính thức nộp đơn xin tỵ nạn chính trị. Nhiều nguồn tại Thái Lan xác nhận trong đó có cả sự xác nhận của UNHCR về lá đơn của Nhất nộp tại đây.

Tuy nhiên, dường như nhận định này nghiêng về thuyết âm mưu nhiều hơn là có căn cứ thực tiễn.

Trước hết nói về chuyện so sánh Trịnh Xuân Thanh với Trương Duy Nhất, hai con người này và câu chuyên liên quan tới hai con người này hoàn toàn khác nhau. Trịnh Xuân Thanh nguyên là phó chủ tịch tỉnh, là đối tượng trong nhiều vụ án kinh tế cộm cán, còn Trương Duy Nhất chỉ là nguyên một nhà báo ít tên tuổi, chưa kể Nhất còn là nguyên là tội phạm hình sự, đã từng đi tù.

Và nhắc lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh, cũng không phải anh này bị mật vụ Việt Nam bắt cóc mà anh này tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Quay trở lại câu chuyện Trương Duy Nhất, nếu cứ theo giả thuyết anh này bị mậtvụ Việt Nam bắt cóc như nhận định của các nhà đài, vậy thi câu hỏi đặt ra là Thanh có giá trị cỡ nào để mật vụ Việt Nam phải sang tận Thái Lan bắt cóc.

Chắc hẳn Nhất không có thứ gì giá trị, nhất là không có bí mật nào đáng giá đang nắm giữ để đến nỗi mật vụ Việt Nam phải làm liều đến thế. Trương Duy Nhất trước đây vốn dĩ chỉ là một nhà báo ít tên tuổi (báo Thnh tra Đà Nẵng), anh ta không có những mối quan hệ đủ tầm cỡ để có thể có được các tin kiểu bí mật triều đình. Chưa kể, Nhất còn bị đi tù 2 năm về hành vi Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ… Vậy thì Nhất làm gì đủ tầm cờ để mật vụ Việt Nam làm liều đến vậy.

Vậy thì khả năng biến mất của Nhất là như thế nào?

Một vài giả thuyết khác cũng không phải không có cơ sở về việc Nhất bị lọt vào tay của các phần tử tội phạm hoặc có thể là chính quân đội Hoàng gia Campuchia, Thái lan bởi Nhất vào Cmpuchia và Thái hoàn toàn bất hợp pháp.
Tất nhiên tất cả chỉ là đồn đoán, hãy chờ xem hồi sau sẽ rõ.

Nhà đài RFA cứ làm toáng lên bởi Nhất chính là cộng tác viên ruột của nhà đài này.

2019/02/09

PHÚC TRÌNH CỦA FREEDOM HOUSE TIẾP TỤC XUYÊN TẠC VÀ BỊA ĐẶT

Đắc chí vnnew. net


Như thường lệ, trong bản phúc trình thường niên tổ chức Freedom House tiếp tục đưa ra những thông tin thiếu khách quan, sai sự thật và thiếu thiện chí về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Bản phúc trình mới nhất của Freedom House ngày 5/2 và bài viết trên RFA ngày 6/2 đã mô tả rằng “Việt Nam vẫn là một quốc gia không có tự do về mọi mặt”. Cụ thể, theo thang điểm từ 0 đến 100, với điểm 0 là không có tự do đến điểm 100 là tự do nhất, thì Việt Nam được 20 điểm, thuộc vùng không có tự do?!

Thực tế cho thấy những gì mà Freedom House và RFA đưa ra đều dựa trên những thông tin xuyên tạc và không có cơ sở bởi cộng đồng quốc tế đã công nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người.

Bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Bản Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” (Điều 14 Hiến pháp năm 2013). 

Trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Quyền Trẻ em;…

Việc tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân không chỉ thể hiện ở việc kiện toàn hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như: Tự do ngôn luận, báo chí, thông tin; tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục...

Trên thực tế, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân phát triển ổn định, các tổ chức xã hội và người dân tham gia tích cực vào quá trình kiểm tra, giám sát việc thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Báo chí, internet phát triển mạnh. Đáng chú ý, Việt Nam hiện nằm trong số 20 quốc gia có số người dùng Internet nhiều nhất thế giới, đứng thứ 8 ở khu vực châu Á và đứng thứ 2 trong ASEAN. Khoảng 50 triệu người Việt Nam sử dụng Internet và dễ dàng thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các tài khoản mạng xã hội…

Tất cả những sự thật ấy là bằng chứng cụ thể và xác thực, đủ sức chứng minh các đánh giá của Freedom House và RFA là bịa đặt, lố bịch./.

TỰ DO FACEBOOK KIỂU ...ĐỨC !

Đức trừng phạt Facebook vì 'lạm dụng quyền thống trị thị trường'
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: DPA)

Cơ quan giám sát chống độc quyền của Đức, ngày 7/2 đã ra phán quyết Facebook lạm dụng sự thống trị thị trường của mình trong việc thu thập, sáp nhập và sử dụng dữ liệu người dùng.

Cơ quan giám sát chống độc quyền của Đức, được gọi là Bundeskartellamt, cho biết sẽ áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với cách Facebook xử lý dữ liệu người dùng và thu thập sự đồng ý. Theo cơ quan nay, Facebook đã dùng nhiều chiêu thức để ép buộc người dùng phải đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Với lý lẽ đó, Bundeskartellamt cho biết Facebook không còn có thể kết hợp dữ liệu của người dùng từ các ứng dụng riêng biệt như WhatsApp và Instagram mà không có sự đồng ý của người dùng tự nguyện. 

Quyết định này là đỉnh điểm của một cuộc điều tra ba năm về công ty truyền thông xã hội của cơ quan giám sát Đức.

"Trong tương lai, Facebook sẽ không còn được phép buộc người dùng đồng ý với việc thu thập và gán dữ liệu không bị hạn chế trên thực tế cho các tài khoản người dùng Facebook của họ," Andreas Mundt, chủ tịch Bundeskartellamt, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Facebook có một tháng để kháng cáo quyết định này. Và trong bài đăng blog phản ứng với quyết định của Đức, Facebook cho biết hãng này sẽ kháng cáo.

"Bundeskartellamt đánh giá thấp sự cạnh tranh khốc liệt mà chúng tôi phải đối mặt ở Đức, giải thích sai sự tuân thủ GDPR của chúng tôi và làm suy yếu các cơ chế mà luật pháp châu Âu quy định để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nhất quán trên toàn EU, " Facebook tuyên bố.

GDPR, viết tắt của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, là một bộ quy tắc bảo mật dữ liệu có hiệu lực trên toàn EU vào tháng 5 năm ngoái. Các công ty không đáp ứng yêu cầu của GDPR phải đối mặt với mức phạt nghiêm trọng lên tới 4% doanh thu hàng năm trên toàn cầu.

Facebook hiện có 23 triệu người dùng kích hoạt hàng ngày ở Đức, qua đó chiếm 95% thị phần thị trường mạng xã hội ở nước này./.

HẾT CỚ ĐỂ DỰNG CHUYỆN, DÂN CHỦ HÀ THÀNH MƯỢN CHUYỆN XƯA CŨ ĐỂ NÓI


Từ một bức ảnh cũ, cách đây 2 năm (tết năm 2017) nhưng "cây đại thụ" của làng dân chủ Hà Thành Nguyễn Tường Thuỵ vẫn trâng tráo đăng lên Fb để thưởng ngoạn và đánh giá về những chủ thể liên quan. 

Và cũng như những dịp lên án xung quanh việc trồng cây to thay vì cây nhỏ khác, Ông Nguyễn Phú Trọng trở thành chủ thể bị đả phá. Chỉ có điều, nếu trước đây ông Trọng mới chỉ có chức danh Chủ tịch nước thì nay ông đã là Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước! (Ảnh dưới). 

Bình luận về bình mới, rượu cũ này, blog Mõ Làng đã viết: "Bỏ qua bối cảnh không gian và thời gian của sự việc được nói đến. Nếu ai đó thử đi cụ thể và chi tiết hơn sẽ thấy một thực tế mà có lẽ những người như Nguyễn Tường Thụy hoặc vì thiên kiến, sự nhỏ mọn đã quên hoặc cố tình quên mất. 

Theo đó, Mõ đã có dịp tiếp cận và được một vị lãnh đạo hàm Ủy viên TƯ Đảng cộng sản kể lại thì đa phần những cái cây được gắn biển, và trồng đó không phải là chủ ý của các vị ấy. Nó đơn giản là sự sắp xếp của địa phương, nơi họ đến thăm với tư cách là khách, đại diện cấp trên. 

Nghĩa là về danh chính ngôn thuận, họ hoàn toàn bị động và bị sắp xếp vào tình thế đã rồi. Và không lẽ, vì không đồng ý nên không cho gắn biển. Cho nên, chuyện những cái cây tò đùng được gắn biển cứ thế được tồn tại. Dần dà, theo thói quen, dù nhiều người biết sẽ có điều gì đó chưa hoặc không hợp lý nhưng vì cái lệ cũ nên phải theo.... Chính vậy, với bất cứ ai đó, nếu có trách vị lãnh đạo nào đó trồng cây to mà không trồng cây nhỏ thì nên chăng, trách cứ đám thuộc hạ và dưới quyền của họ thì hơn". 

Rõ ràng sự bế tắc đã khiến Nguyễn Tường Thuỵ và cũng không riêng gì gã phải nhắc lại, gợi lại những vấn đề đã cũ, thậm chí quá cũ. Mà quên mất rằng, với mọi chế độ để tồn tại, vững mạnh, ngoài việc phải trấn áp những thành phần chống đối mình thì một việc họ cũng rất quan tâm, đó là khắc phục hoặc bịt kín những sơ hở, thiếu sót nếu có. 

Việc không có những cây to lộ lộ được trồng vào dịp năm nay cho thấy, họ đã tiếp thu hết sức nghiêm túc. CÓ chăng những kẻ não phẳng nhưng dạt dào sức chống đối như Nguyễn Tường Thuỵ không hiểu được điều đó nên vô tình bưng bê chuyện cũ .ra để nói để đến nỗi bị lên án. 

Đúng là cái sự dốt đã khiến gã Nguyễn Tường Thuỵ bê chuyện phiền phức vào mình! 

An Chiến vnnew.net

Lạm bàn chuyện "cộng sản" đàn áp "tù nhân lương tâm"!

Loa Phường

Giới zân chủ Việt lâu nay rất giỏi trong màn mua nước mắt thiên hạ và tố cáo "tội ác cộng sản" khi bắt giam, tù đày họ khốn khổ ra sao, khốc liệt đến mức thế nào. Qua đó họ ca tụng lẫn nhau, thể hiện ý chí và tinh thần chống cộng và vận động chính giới phương Tây dành cho suất tỵ nạn nhân đạo dành cho các ông bà tù nhân lương tâm đang bị tù đày. Nhờ đó mấy năm vừa qua là những năm được mùa khi rất nhiều ông bà "tù nhân lương tâm" được "xuất khẩu zân chủ" tới Mỹ, Đức và một số nước EU!

Tuy nhiên bằng con mắt quan sát trực quan thì dân mạng không khỏi băn khoăn thực hư màn đàn áp, vi phạm nhân quyền ghê gớm nào diễn ra trong nhà tù chế độ "cộng sản hà khắc".

Ví dụ dưới đây là ông Nguyễn Trung Tôn trong nhà tù đáng sợ nào đó gửi hẳn thư chúc tết rất khí thế ra bên ngoài cho đồng đội ca tụng. Ai từng biết Nguyễn Trung Tôn viết chính tả sai bét nhè mà sản xuất thơ hay thế này thì công nhận nhà tù cộng sản là cái lò đào tạo, sản xuất nhân tài cho làng zân chủ siêu Việt thật!

Chưa hết, chả biết cộng sản đàn áp họ ra sao mà cảnh ông bà tù nhân lương tâm nào vào trại cũng vô tình khoe khoang chuyện thoải mái gửi thư, gọi điện thoại, cập nhật tin tức "đàn áp hàng ngày" cho người thân, nhận lương thực, tiền ký gửi từ gia đình và đồng bọn nên chả trách anh chị nào vào tù cũng béo mập, trắng trẻo, viên mãn lên trông thấy. Điển hình như bà Cấn Thị Thêu vô tình được thân nhân tiết lộ cảnh sống tao nhã "tắm nắng ngắm hoa thư thái" trong tù ra sao. Hay như cảnh cô nàng Mẹ Nấm Gấu tuyệt thực siêu dài hạn nhưng đến khi sang Mỹ thì rõ là không có vết tích của người kém ăn kém ngủ. Hay cảnh cả làng zân chủ khóc lóc thương tâm cho lãnh tụ Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực siêu dài ngày mới đây nhất nên đã động đến lòng Trắc ẩn của cánh phóng viên ANTV khiến họ cất công vào trại giam xem chế độ ăn uống không khác gì VIP và chụp cận cảnh chân dung béo tốt của Thức lên trấn an các fan cuồng đang đòi tuyệt thực theo Thức kia!!!!

Đó là chưa kể đến vụ kiểu như ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh còn đòi khai trí cho các tù nhân lương tâm bằng cách lập thư viện sách trong tù và được giới giám thị động viên, ủng hộ sáng kiến hay này!!!

Bảo sao mấy ông bà tù nhân lương tâm bây giờ há miệng viết hồi ký hay khóc lóc chuyện đàn áp khi bị tù là giới cựu tù VNCH lại bỉ bôi, xách mé, so sánh với hoàn cảnh "cải tạo" của họ sau năm 1975 - thời mà cả nước bị bao vây cấm vận kinh tế đến bo bo còn không có đủ để ăn nói chi đến cao lương mĩ vị hay các siêu thị thực phẩm trong mọi nhà tù hiện nay

Bức ảnh "chó cứ sủa, người cứ đi"

Mõ Làng

"Người Việt nhiều người yêu công lý và hoà bình?

Ngồi phi trường chờ chuyến bay, 4 thanh niên tới chào linh mục và cám ơn vì những bài giảng công lý. Có cả người có đạo và không có đạo.

Ước mong ngày càng có nhiều người nói về hoà bình và công lý để người dân được thấy tự do.
Ảnh: Nghe giảng công lý và hoà bình tại một tiệm nail ở Hà Nội".

Đó là những dòng trong stt ngắn của Linh mục Công giáo Roma tại Việt Nam theo DCCT - Nguyễn Ngọc Nam Phong. 

Không quá khó để hiểu những điều Linh mục này muốn nói vì nó đã quá ư là rõ ràng. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta thấy rõ hơn sự thảm thương, bi đát trong suy nghĩ của vị Linh mục này. 

Ông ta là người khởi xướng, điều hành những bài giảng công lý. Ông ta xuất hiện gần như là đa số. Đó là thực tế nếu ai đó theo dõi vị Linh mục này cả trên Fb lẫn đời thường. 

Nhưng như đã nói ở trên riêng trong tút này ông ta đáng thương hơn là đáng trân trọng. 

Trên tivi những bài giảng của ông ta vẫn được mở lên, nghĩa là có chuyện bài giảng của ông ta được biết đến. Song hãy xem cái cách mà những người tiếp cận bài giảng của ông ta thì mới đáng buồn làm sao. Những cô gái trong bức ảnh gần như không có bất cứ sự chú ý nào đối với bài giảng. Giữa nội dung giảng lễ được phát trên tivi và cái cách những cô gái tập trung vào việc chuyên môn của mình gần như không có bất cứ sự liên hệ nào. Cứ như thể "chó cứ sủa, người cứ đi". 

Và cái đáng buồn hơn là ông ta (Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong) không hề nhận thức được điều đó. Đó cũng là lí do khiến Linh mục này thay vì cất giấu nó để người đời khỏi lên án thì ông ta lại cố trưng diện ra cho thiên hạ xem. Thật khó để hiểu cái độ dốt nát của vị Linh mục ngoa ngôn có tiếng của DCCT này! 

CẤM SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG CỦA QUÂN NGỤY – TẠI SAO KHÔNG?

Hồ Ngọc Thắng

Thời gian qua, ở Việt Nam, vì mục đích chính trị, một số cá nhân và tổ chức phản động đã sử dụng các biểu tượng của chế độ ngụy quyền, đặc biệt là "cờ ba que". Sự phẫn nộ của mọi người dân trước những hành động như vậy là điều dễ hiểu. Theo tôi, cơ quan làm luật nên nhanh chóng ban hành những quy định pháp lý rõ ràng về việc cấm sử dụng các biểu tượng của ngụy quyền và các tổ chức vi hiến.

Ở Đức, khoản 1 Điều 86 Bộ luật hình sự cấm cấm sử dụng các biểu tượng vi hiến, thí dụ biểu tượng chữ vạn. Kể từ năm 1945, biểu tượng chữ vạn bị cấm không chỉ ở Đức mà còn ở Áo và các quốc gia khác. Ngoài ra, các khẩu hiệu như "Heil Hitler", "Sieg Heil"… cách chào dương tay kiểu Hitler và một số bài hát cũng bị cấm. Các vi phạm có thể bị phạt tù tới ba năm hoặc bị phạt tiền.

Trong thực tế, nhiều người bị trừng phạt vì tội này, thí dụ tại TP Chemnitz năm 2018, một người tham gia một cuộc biểu tình cánh hữu đã chào kiểu Hitler. Qua thủ tục xử cấp tốc, người đàn ông 34 tuổi này đã bị kết án năm tháng tù giam mà không cho hưởng án treo.

Tờ Thời gian (Zeit), ngày 9-1-2019, đưa tin, Quân đội Đức đã sa thải một quan nhân sau khi chào kiểu Hitler. Tòa án hành chính ở TP Koblenz đã xác nhận tính chuẩn xác của quyết định này.
Foto 1: VTV 3

Foto 2: Biểu tượng Chữ Vạn được sử dụng trên Quốc kỳ và Đảng kỳ của Đức Quốc xã. Năm 1935 – Đức Quốc Xã ban hành luật tước đoạt quyền công dân của người Do Thái tại Đức và đổi quốc kỳ mới có chữ Vạn. Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Đức

Foto 3: Ảnh chụp Tòa án hành chính ở Koblenz, ảnh minh họa của Tờ Thời gian (Zeit), ngày 9-1-2019
https://www.zeit.de/…/gerichtsurteil-bundeswehr-soldat-hitl…

2019/02/03

LẠI CHUYỆN VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP THIÊN CHÚA GIÁO

LẠI CHUYỆN VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP THIÊN CHÚA GIÁO

Việt Nam là một trong các quốc gia có điều kiện tốt nhất để các loại hình tôn giáo phát triển nhờ chính sách mở cùng với việc các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được pháp luật bảo hộ.
LẠI CHUYỆN VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP THIÊN CHÚA GIÁO
Một buổi thánh lễ của đạo Thiên Chúa. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số tổ chức xấu vẫn không ngừng xuyên tạc tình hình tôn giáo tại Việt Nam với những thông tin bịa đặt sai sự thật, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo. Mới đây, một tổ chức phi chính phủ có tên là OpenDoors đưa ra bản báo cáo trong đó nhấn mạnh Việt Nam thuộc top 20 nước đàn áp Thiên chúa giáo tệ hại nhất. Đây là một trong những cáo buộc phi căn cứ có tư tưởng thù địch nhằm vào Việt Nam.
Phúc trình vừa công bố của OpenDoors (cơ quan giám sát toàn cầu chuyên bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa giáo bị đàn áp trên thế giới) nhằm vào đối tượng là hai nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo: các sắc tộc thiểu số và những người hoạt động chống chính quyền. Sở dĩ tổ chức này áp đặt Việt Nam vào nhóm các quốc gia đàn áp đạo Thiên chúa bởi trong năm vừa qua, nước ta đã phạt tù đối với một số blogger Công giáo và mục sư Tin Lành về hành vi chống chính quyền. Ngoài ra, OpenDoors còn chỉ trích Việt Nam phân biệt đối với những người theo đạo Công giáo, đạo Tin lành và cho đó là hành vi đàn áp.
Có lẽ tổ chức này quên đi rằng chính Vantican đang thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Vatican đang phát triển theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Tòa thánh, trong đó chuyến thăm Vatican tháng 10/2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã gặp Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh Hai bên cũng duy trì các cơ chế trao đổi hiệu quả, qua đó thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện xử lý các vấn đề đặt ra.
Tòa thánh Vantican luôn thể hiện thái độ tôn trọng và tích cực hợp tác với chính quyền Việt Nam, điều này thể hiện đạo Công giáo vẫn đang phát triển tốt đẹp trên đất nước ta, không hề có sự đàn áp hay ngăn cấm nào việc tự do sinh hoạt tôn giáo. Nhà nước ta không hề có bất cứ hoạt động nào ngăn cản người dân theo đạo và sinh hoạt tôn giáo. Mặt khác, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương thuận lợi cho các tôn giáo nói chung, đạo Công giáo nói riêng được hoạt động, phát triển thuận lợi nhất.
Những kẻ mà OpenDoors cho rằng Nhà nước ta đàn áp là những đối tượng lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội như Lê Định Lượng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…Những cá nhân này chỉ lợi dụng danh nghĩa theo đạo Công giáo để phạm tội, tiếp tay cho thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Chính tòa Vantican cũng không ủng hộ những giáo dân như này và luôn thể hiện quan điểm rõ ràng phải trừng trị thích đáng theo quy định của các quốc gia. Việc phạt tù những giáo dân phạm tội không có nghĩa là Việt Nam đàn áp tôn giáo mà chính là đang bảo vệ uy tín, giá trị của đạo Công giáo, không để cho những kẻ lợi dụng mình là giáo dân làm ô uế đi giá trị cao quý của đạo Công giáo.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến nhu cầu của Giáo hội Công giáo, tạo thuận lợi cho các hoạt động của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Việt Nam đã và đang trở thành quốc gia có chỉ số tự do tôn giáo rất cao.
Công Lý

Đắk Nông: FBKER NGỌC LAN SG BỊ BẮT TẠM GIAM 3 THÁNG

Khoai@

Tin từ Tây Nguyên cho hay, Facebooker Ngọc Lan SG đã bị công an Đắk Nông bắt tạm giam 3 tháng.Facebooker Ngọc Lan SG có tên thật là Dương Thị Lanh bị bắt hôm 30/1/2019 khi lên Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp theo giấy triệu tập lần 1 của Cơ quan an ninh điều tra để làm việc liên quan đến 2 tài khoản Facebook có tên “Uyên Thùy” và “Mai Bùi”.

Khám xét nhà vào chiều ngày 30/1, lực lượng công an thu giữ 1 số tài sản gồm quần áo và nón giống đồ của lính Mỹ và 3 cái điện thoại cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến vụ việc.

Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, hiện đang sinh sống tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

FBker SG Ngọc Lan tham gia cuộc biểu tình chống dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vào tháng 6/2018 và bị bắt giữ cùng với 10 người khác hôm 11/6/2018 khi đang kích động người dân tham gia biểu tình ở công viên tại Quận 1, TPHCM. VỊ này Ngọc Lan SG bị phạt 150 ngàn đồng và được trả tự do.

Trước đó, Dương Thị Lanh là thành viên của "nhóm Hiến pháp" và là kẻ công nhiên ủng hộ tổ chức phản động "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" của Đào Minh Quân vào năm 2017.

Trước đó, ngày 12/1/2019, Công an TPHCM bắt giữ 2 tên Châu Ngọc Khảm, người Úc gốc Việt là thành viên của Việt Tân và Nguyễn Văn Viễn, thành viên của hội Anh em dân chủ.

DÂN CHỦ ĐÃ ĐẾN VENEZUELA?


Tọa Sơn

“Dân chủ” đã đến?

Sau một loạt nước ở Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phì thì nền “dân chủ” của Mỹ và phương Tây đang tìm cách len lỏi với quốc gia Nam Mỹ là Venezuela. Với việc công nhận tổng thống tự phong Juan Guaidó, Mỹ cùng đồng minh của mình đã can thiệp trắng trợn vào tình hình nội bộ của Venezuela. Rất có thể, trong thời gian tới, Mỹ và phương Tây sẽ thúc đẩy kịch bản của một cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố diễn ra tại Venezuela nhằm tiếp tục lật đổ một chính quyền hợp pháp của một đất nước có chủ quyền nhưng lại không “thân thiện” với Mỹ. 

Khi rân chủ Việt đòi “dân chủ”tại Việt Nam


Venezuela từng là đất nước phát triển ở Nam Mỹ với trữ lượng dầu mỏ lớn. Khi tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền với ý định xây dựng hình mẫu xã hội chủ nghĩa thế kỷ XXI, đồng thời với mong muốn nguồn lợi từ dầu mỏ thì người dân Venezuela phải được hưởng chứ không phải là các tập đoàn dầu mỏ nước ngoài trong đó có Mỹ. Do đó, ông Chavez đã tiến hành quốc hữu hóa ngành dầu mỏ để thực hiện ý định trên. Và cũng từ đó, chính quyền Venezuela trở thành một chính quyền không “thân thiện” với Mỹ. Hàng loạt biện pháp trừng phạt, bao vây về kinh tế được Mỹ tiến hành cùng giá dầu mỏ xuống thấp để đẩy đất nước Venezuela đi vào con đường khủng hoảng kinh tế. Tát nước theo mưa, Mỹ tăng cường tuyên truyền chống phá, ủng hộ các lực lượng đối lập. Và vừa qua, kịch bản cách mạng màu lại được các chuyên gia lật đổ của Mỹ cố vấn cho lực lượng đối lập tại Venezuela. Công thức đó là sau một cuộc bầu cử, phe đối lập thất bại sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử, kêu gọi biểu tình bạo loạn nhằm gây áp lực lên chính quyền hợp pháp hoặc phe đối lập tự thành lập chính quyền riêng. Rất nhanh chóng, Mỹ cùng các nước đồng mình công nhận chính quyền tự phong này, can thiệp trắng trợn, gây tình trạng hỗ loạn tại các đất nước này.

Việt Tân cũng hỗ trợ đắc lực trong tuyên truyền

Có thể thấy, Mỹ và phương Tây luôn ra rả nói về dân chủ, nhưng những giá trị dân chủ chỉ được công nhận khi đất nước đó, chính quyền đó nằm trong vòng kiềm tỏa của Mỹ và phương Tây. Còn ngược lại, một chính quyền không qua bầu cử, một chính quyền tự phong luôn lại được Mỹ và phương Tây công nhận, chỉ cần chính quyền đó phục vụ cho lợi ích của Mỹ, phương Tây hay nói chính xác hơn là các tập đoàn kinh tế. Do đó, Mỹ và phương Tây đã đem những thứ được gọi là “dân chủ” và “nhân quyền” trở thành cái cớ can thiệp vào công việc nội bộ của một đất nước có chủ quyền, tước đi quyền quyết định của người dân nơi đây, thậm chí là tước đi quyền sống, quyền được vui chơi, học hành, quyền được làm việc của nhân dân những nước mà “dân chủ” đi qua. 

 Rân chủ Việt mong “dân chủ”

 Lẽ dĩ nhiên, khi tình hình Venezuela chuyển biến xấu và ngấp nghé bên bờ một cuộc cách mạng màu thì đám phản động lưu vong đặc biệt là số rân chủ trong nước là người hô hào ủng hộ to mồm nhất. Thậm chí, chắc đám rân chủ Việt còn muốn Việt Nam sớm rơi vào một cuộc khủng hoảng giống Venezuela để chúng còn tiến hành cách mạng màu, cách mạng đường phố nơi chúng nhanh chóng sẽ trở thành nhân vật chính của show diễn. Lượn một vòng qua các trang mạng xã hội của anh em rân chủ có thể thấy những nội dung chính như ủng hộ, ca ngời về việc thành lập chính quyền tự phát hay xuyên tạc về bản chất tình hình của Venezuela, đổ lỗi cho Đảng cầm quyền đã để xảy ra tình trạng trên. Và đặc biệt, các đối tượng rân chủ Việt lại đặt câu hỏi bao giờ Việt Nam mới được “dân chủ” của Mỹ và phương Tây đến thăm. 

 Có thể nói, trong nhiều năm qua, dưới cái mác thúc đẩy dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, Mỹ và các nước đồng minh của mình đã bằng nhiều hình thức tìm cách tạo điền đề cho cách mạng màu, cách mạng đường phố nhanh chóng được diễn ra tại Việt Nam. Nói không sai khi có thể coi rân chủ Việt và các tổ chức phản động, hoặc tổ chức phản động núp bóng dưới tổ chức dân sự chính là sản phẩm của Mỹ và phương Tây. Đây chính là việc xây dựng các nhân tố bất ổn, xây dựng công cụ tập hợp lực lượng của Mỹ và phương Tây, sẵn sàng tiến hành một cuộc biểu tình, bạo loạn khi thời cơ chín muồi. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng, vì lợi ích và những toan tính cá nhân, rân chủ Việt muốn đất nước càng ngày hỗn loạn, khủng hoảng, muốn nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ nước ta để trong lúc hỗn mang, chúng có thể chen chân vào hệ thống chính trị, trở thành vua con trên chính xương máu của đồng bào. 

CHIÊU BÀI "DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN"


Quang Nguyen Xuan

Chiêu bài "dân chủ, nhân quyền"?

Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch cho rằng, cơ hội “ngàn vàng” đã đến để xóa bỏ các nước chủ nghĩa xã hội còn lại.


Thay cho gây chiến tranh đối với những nước có thực lực quân sự mạnh, “diễn biến hòa bình” với các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”… được phương Tây coi là những “miếng đánh”, được đưa vào các chương trình nghị sự, trở thành điểm “then chốt” của chiến lược đối ngoại thời hậu “Chiến tranh lạnh” và là phương thức hữu hiệu để họ áp đặt các giá trị dân chủ thời thượng, nhân quyền tư sản “kiểu phương Tây” vào Việt Nam và một số nước trên thế giới, với toan tính chuyển hóa các nước từng là XHCN đi theo quỹ đạo của họ, tạo thuận lợi để họ xếp đặt lại trật tự thế giới sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

Quả thật, Mỹ và phương tây tự cho mình quyền “đứng trên người khác”, là đỉnh cao của nền dân chủ tư sản, có quyền ban phát cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” kiểu tư sản cho nhân loại vốn đa số là vô sản, nông dân và tiểu tư sản,...Thực hiện công việc “nhân đạo” là có quyền nem bom để đi “khai hóa văn minh” cho các dân tộc, mà theo họ là “lạc hậu”, “kém cỏi”, “chậm tiến”... như kiểu chủ thuyết "định mệnh hiển nhiên" thời người Anglo saxon xâm chiếm Bắc Mỹ của người da đỏ bản xứ.

Và nếu quốc gia, dân tộc nào làm trái ý họ, muốn trượt ra ngoài “vòng cương tỏa” của họ, thì lập tức bị đưa vào danh sách “các nước còn nhiều hạn chế về quyền tự do, dân chủ”, là đối tượng “cần theo dõi”, “chỉnh đốn”... Làm việc đó, họ ngang nhiên tự cho mình là đại diện chân chính cho nền dân chủ, nhân quyền, là hình mẫu của sự phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ..., mà các quốc gia, dân tộc khác cần phải làm theo.

Hơn thế, họ còn trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có độc lập, chủ quyền, ép buộc các nước “quay theo vòng xoáy”, thực hiện sự sắp đặt của họ, ràng buộc bằng những điều khoản cam kết về “viện trợ kinh tế”, “giúp đỡ nhân đạo”, mà bất đắc dĩ, các nước nghèo phải chấp nhận.

Họ không hề quan tâm đến sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, vùng miền; giữa các nước ở phương Đông và phương Tây, cũng như đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng miền.

Bằng văn hóa và lối sống thực dụng phương Tây, họ đang muốn phủ lên các quốc gia, dân tộc “làn sóng văn hóa dân chủ, nhân quyền phương Tây”, buộc mọi người phải thừa nhận rằng, chỉ có văn hóa dân chủ, nhân quyền phương Tây mới là hình mẫu chuẩn mực nhất.

Sự giáo đầu về lý luận ấy đã và đang hợp lý hóa các hành vi bạo lực “đánh trước”, “đánh phủ đầu” nhằm “phòng, chống, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố để bảo vệ các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây”, kể cả chiến lược "diễn biến hòa bình".

Họ đã và đang tung ra luận thuyết “dân chủ không biên giới", “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và coi đó là chuẩn mực để thực hiện “chủ nghĩa can thiệp mới” và sẵn sàng đổi trắng thay đen. Iraq, Apganistan, Libya, Syria, Ucraina,… là kết quả của những cuộc thử nghiệm đó. Tuy nhiên, điều mà họ hứa hẹn là đem đến cho các nước này nền dân chủ, quyền sống làm người, tự do, độc lập, thì sau nhiều năm can thiệp chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở các quốc gia, dân tộc mà họ đến, máu đổ thêm nhiều, đầy đau thương, tang tóc, ly khai cát cứ, chẳng có một ngày yên ả, hòa bình.

Trên thực tế, kẻ đi phân phát dân chủ, nhân quyền lại chính là kẻ đang cướp đi quyền làm chủ, quyền sống của những người dân vô tội; giày xéo lên độc lập, chủ quyền của các nước mà họ cho là đi thực hiện sứ mệnh “khai hóa, giáo hóa”.

Với Việt Nam, họ tìm mọi phương cách nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; tập hợp, tạo dựng phe cánh, gây “điểm nóng” về xung đột sắc tộc và tôn giáo, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội và khi có điều kiện thì tổ chức bạo loạn lật đổ. Việc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thể hiện ở việc, họ họp bàn, thông qua “đạo luật dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” với các màn kịch nhiều hồi, nhiều lớp, với lý do “chăm lo cho xây dựng nền dân chủ mà không cần có độc lập thực chất cho người dân Việt Nam”.

Vì vậy, cần phải hiểu rằng, chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, biến VN thành một nước chư hầu lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Thậm chí họ còn bịa ra VN đang là chư hầu của TQ để ly gián xã hội VN.

Hai trong nhiều vấn đề then chốt của các học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây cần áp dụng đối với Việt Nam” là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản. Họ sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” nhằm mục đích từng bước phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta, không thừa nhận chế độ XHCN mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đồng tâm gắng sức xây đắp nên.

Họ cũng cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam "thiếu nền dân chủ", “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, nhằm kích động những phần tử bất mãn, phản động chống đối Đảng, Nhà nước ta, tiến tới phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân và lịch sử VN đã lựa chọn.

Nhân dân Việt Nam đã đi qua hai cuộc chiến tranh thần thánh để tự bảo vệ mình, tự giải phóng mình nên càng thấu thế nào là độc lập thực chất, thế nào là toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, thế nào là tự do thực sự. Vì vậy đương nhiên, nhân dân Việt Nam sẽ biết nhìn nhận ai là bạn, ai là thù.

Sự thật, bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan mà xoay chuyển được. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống của gần 96 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Khách quốc tế, bạn bè khắp năm châu đến Việt Nam đều thấy một sự thật: Đất nước Việt Nam đã thay da đổi thịt; đời sống đa phần người dân thực sự khá giả hơn dù còn nhiều việc phải làm, song chính trị-xã hội của đất nước luôn ổn định, cuộc sống thật sự có hòa bình, tự do, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước.

Những điều giản dị ở Việt Nam là làm cho "nước ta được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được khẳng định. Đó là đạo lý, là lẽ sống giản dị, chân tình của người dân Việt Nam.

Xin ai tự cho rằng mình có lương tâm, biết sống vì con người thì đừng làm những điều sai trái, phản dân, hại nước, cản trở sự tiến bộ của lịch sử. Ai đó lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” ở VN, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử hàng nghìn năm đánh giặc để dựng nước và giữ nước của dân tộc VN; hãy đến thăm và tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam đổi thay, phát triển, hòa bình, an toàn và thân thiện hiếu khách.